مهاجرت به تهران

رهایی

اگر بخواهم بدون هیچ مقدمه ای شروع کنم، مدت زمان زیادی بود که فکر ترک دانشگاه دست از سرم بر نمی داشت. هر بار که به این موضوع فکر می کردم، آینده ای را متصور می شدم، همانطور که همیشه دلم میخواست. شاید بتوانم بگویم اواخر پاییز سال ۹۵ این فکر در ذهن من قدرت […]